HOME > 정보마당 > 에너지/기후변화
제목 글로벌에코넷 등 시민환경단체 삼척포스파워 화력발전사업권 당장 취소하라, 세계최고수준이 대기오염물질질소산화물 4,011,237kG이냐
작성자 관리자
작성일자 2021-08-21
조회수 85

글로벌에코넷

 

침묵의 살인자 미세먼지OUT, 화력발전소OUT, 국민건강 OK

                              ○ 일 시 : 2017 년 4월 27일 (화) 11 : 00

                             ○ 장 소 : 흥사단 3층 대강당

 

 


 

글로벌에코넷 김선홍 상임회장 기자회견 낭독

 


 

                                       글로벌에코넷 김선홍 상임회장 기자회견 낭독

 


 

글로벌에코넷 김선홍 상임회장 기자회견 낭독

 


 

첨부파일